fbpx

Alkuszi megbízási szerződés

Amely létrejött mint Megbízó / Ügyfél, továbbiakban Megbízó, valamint a Klassis-Z Biztosítási Alkusz Kft. (Duna Tower, 1138 Budapest, Népfürdő u. 22. B. épület 10. emelet | cégjegyzékszám: 01-09-684005 | tel.: +36 1 413 7800), mint Megbízott Alkusz, továbbiakban Alkusz között az alábbi feltételekkel:

  1. A Megbízó teljes körűen meghatalmazza és megbízza az Alkuszt (képviselőjét), hogy biztosítási igényeit vizsgálja meg, biztosítási szerződéseit vizsgálja felül a szolgáltatások és a díjak vonatkozásában, biztosítási árajánlatot készítsen, biztosítási szerződéseket előkészítsen, karbantartsa meglévő biztosításait, azaz biztosítási ügyeiben, mint biztosításközvetítő alkusz járjon el. Az Alkusz vállalja, hogy az általa átvett és birtokába jutott adatokat az adatok védelméről szóló törvények szellemében kezeli, és azokat kizárólag az érintett biztosítótársaság(ok) számára teszi hozzáférhetővé.
  2. A megbízási szerződés és az Alkusz által kezelt biztosítási szerződések biztosítási évfordulójának a napját megelőző 60 nappal korábban, írásban mondható fel. (1. sz. melléklet). Felmondás esetében az Alkusz a felmondást követő 30 napon belül értesíti a Megbízóval szerződéses viszonyban álló biztosítót. Amennyiben az Alkuszhoz a biztosítási évforduló előtt 60 nappal nem érkezik meg a felmondás, úgy a jelen megbízási szerződés csak egy év múlva, a biztosítási szerződés évfordulójával szűnik meg.
  3. Az Alkusz a biztosítási igények meghatározása után, hozzáértése és tapasztalata alapján, a piacon elérhető és figyelembe vehető biztosítóktól ajánlatot kér vagy a hatályos díjtáblák alapján kalkulál, és elégséges számút bemutat a Megbízónak. Az Alkusz alapos és személyre szabott elemzést követően javaslatot tesz a szerinte legmegfelelőbbre.
  4. A Megbízó kijelenti, hogy a megtekintett ajánlatokból a számára legmegfelelőbbet saját döntése alapján választja ki, és a szerződéskötést követően kizárólagos joggal megbízza az Alkuszt e szerződések ápolásával, karbantartásával.
  5. Megbízó nyilatkozik, hogy tanácsadással egybe kötött független biztosításközvetítői tevékenységet vár el az Alkusztól.
  6. Az Alkusz nyilatkozik, hogy a megbízási szerződés alapján végzett tevékenységéért az érintett biztosítótól kap díjazást. A biztosítási díj magában foglalja a javadalmazást. Az Alkusz az ügyfél részére külön megállapodásban vállalt szolgáltatásokért csak kifejezetten erre irányuló, a Megbízóval kötött megállapodás alapján számíthat fel díjazást.
  7. A Megbízó kijelenti, hogy nem tanúsít olyan magatartást, amely az Alkusz számára anyagi veszteséggel jár. Ellenkező esetben a felmerült költségeket, veszteséget a Megbízó köteles megtéríteni az Alkusznak. A meg nem kötött biztosítási szerződések miatt a Megbízónál keletkezett károkért az Alkuszt felelősség nem terheli.
  8. Jelen megállapodás a biztosítási jogviszonyt nem érinti. Az abból eredő jogok és kötelezettségek továbbra is a biztosítási szerződés alanyait illetik és terhelik.
  9. Megbízott nyilatkozik, hogy az alkuszi megbízás elfogadásával egyidőben az alábbi dokumentumokat elolvasta és tudomásul vette: